Gedragscode

Binnen onze badmintonclub IZBA heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door wederzijds respect. Dit vinden wij vanzelfsprekend, maar het is goed om alle ongeschreven omgangsvormen en regels ook vast te leggen. Het bestuur heeft daarom deze gedragscode opgesteld.

IZBA voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Maar wat is dat eigenlijk: een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet IZBA om dit te bereiken?

Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:

 • Een prettige sfeer binnen de badmintonclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven
 • Een omgeving waar met iedereen rekening gehouden wordt en waar iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan zijn of haar hobby.
 • Begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling van ieder individu.
 • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.

 

In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:

 • Het naleven van regels en nakomen van afspraken
 • Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn
 • Respect voor anderen tonen in woord en gebaar

 

Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet en Badminton Vlaanderen  moeten houden, is het belangrijk dat we bij IZBA duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen binnen onze vereniging. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde sportiviteit te waarborgen. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/leider/trainer/coach thuis voelt en trots op bent.

DEONTOLOGISCHE CODE

Principe:

 • Clublid
  • Elk clublid, man, vrouw of kind, heeft het recht met waardigheid behandeld te worden.

  • Elk clublid heeft de plicht het beleid inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen de club, dat de club aangenomen heeft, in acht te nemen en er op te letten dat hij zijn clubgenoten met eerbied een waardigheid behandelt.

  • Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag binnen de club, mag noch toegestaan, noch geduld worden en ieder clublid heeft het recht hierover klacht in te dienen, indien hij of zij ervan slachtoffer zou worden.

 • Club
  • De club en de clubleden zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag, tijdens hun activiteiten binnen de club.

  • De club verbindt zich er toe de klachten ernstig, snel en onpartijdig en onder volstrekte geheimhouding te onderzoeken.

  • De club bepaalt de maatregelen die getroffen worden om de clubleden te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, binnen de club.

  • De club zal het nodige doen om feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te voorkomen.

ALGEMENE GEDRAGSCODE

Principe:

Binnen onze badmintonclub wordt met iedereen rekening gehouden. Dus ook voor iedere betrokken partij binnen onze sportclub werd er een gedragscode opgemaakt. We verwachten en streven ernaar, dat deze gedragsregels zo goed mogelijk gevolgd worden. Hieronder vind je per partij een gedragscode .

SPORTER

 

 • ATTITUDE
  • We staan bij IZBA voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek.
  • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters/umpires.
  • Onsportief gedrag van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  • Wijs een medespeler op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit? Meld het aan de trainer of iemand die je vertrouwt.
  • Ben je nieuw in de groep? Doe de moeite de anderen te leren kennen en geef iedereen de kans om jou te leren kennen.
  • Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!

 

 • TRAINING
  • Kom op tijd op training, dat wil zeggen minstens vijf minuten op voorhand ben je aanwezig zodat de training op tijd kan starten. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.
  • Maak met je trainer duidelijke afspraken betreffende aanwezigheden op trainingen en wedstrijden. Kan je eens niet komen? Verwittig dan zelf je trainer via telefoon, sms, mail, … .
  • Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, op en naast het veld.
  • Plezier beleven tijdens de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet tijdens je sport, pas dan kun je goed presteren.
  • Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Volwassenen hebben vaak een andere en ingewikkelde manier van praten, maak je daar niet te snel zorgen over.

 

 • WEDSTRIJDEN
  • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
  • Als je verliest, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach.
  • Heb respect voor jezelf, je medespeler, je trainer, de scheidsrechter, alle anderen en het materiaal waar je mee omgaat. Ook als je wilt winnen.
  • Je best doen kan iedereen, winnen kan er maar één. Sluit je wedstrijd af door te benoemen wat je goed gedaan hebt.
  • Voel je voor een wedstrijd stress, dan geven we je de volgende tips: voer de taken uit die je afspreekt met je trainer en dan zal het resultaat wel volgen. Zenuwachtig zijn voor een wedstrijd is normaal, er negatief over denken maakt het nog moeilijker om goed te presteren. Richt je gedachten op jezelf en wat controleerbaar is: je voorbereiding, je zelfcontrole, je gedrag.

 

 • MATERIAAL
  • Laat de sportzaal steeds proper achter, zorg ervoor dat alle shuttles, drinkflessen, netten, etc… ordelijk opgeruimd worden.
  • Ook kleedkamers worden steeds proper achtergelaten, vind je materiaal van een ander, geef dit dan terug aan de betrokken persoon of breng het naar de verloren voorwerpen.
  • Neem geen materiaal van anderen, dit wordt aanzien als stelen.

 

 • GEZONDHEID
  • Meld blessures meteen aan de trainer of clubverantwoordelijke. Jij bent diegene die de pijn voelt. Verzorg je blessure goed en volg de adviezen van de artsen / trainers.
  • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
  • Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport.
  • Pas op met bepaalde medicatie, deze kunnen als doping gezien worden.

 

TRAINERS

 

 • ATTITUDE
  • Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de atleet, mbt. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  • Leer je sporters dat de regels voor iedereen gelden. Spreek sporters die zich niet aan de afspraken houden aan, maar hou ook rekening met andere factoren.
  • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
  • Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de sporter bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
  • Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
  • Behandel je sporters zoals je zelf zou willen behandeld worden.

 

 • TRAINING
  • Deel waar mogelijk de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie en fysieke gesteldheid.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
  • Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.
  • Zorg bij jongeren voor een goede mix tussen sporttechnische oefeningen en spelvormen.
  • Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, … maakt hier deel van uit. Als iedereen doet wat van hem verwacht wordt (en zelfs een beetje meer), dan is het fantastisch samenwerken!
  • Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
  • Laat je niet ontgoochelen door een slecht resultaat van je sporter(s). De prestatie van je sporters is slechts een momentopname, jouw kwaliteit als trainer is een constante!

 

 • COMMUNICATIE
  • Sporters zijn heel vatbaar voor jouw advies: geef feedback!
  • Communiceer positief, ook non‐verbaal!
  • Wees concreet en duidelijk in je communicatie.
  • Let op je manier van communiceren: ironie schept verwarring bij jonge sporters, let ermee op! Geef concrete en duidelijke tips.
  • Maak onderscheid tussen feiten en interpretatie.
  • Houd rekening met de leefwereld van je sporters. Zijn er examens: erken de bezorgdheid van ouders en sporters en spreek af wat je van hen verwacht tijdens examenperiodes (vb. min 1 keer per week komen trainen). Houd er ook rekening mee dat er tijdens examens meer vermoeidheid en stress is.
  • Werk met duidelijke afspraken en routine. Routines zijn herkenbaar, vergroten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.

 

 • MATERIAAL
  • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. Leer atleten aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.
  • Geef aan dat niemand iets van een ander wegneemt. Dat is stelen.

 

 • GEZONDHEID
  • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde atleet wel of niet kan deelnemen.
  • Heb oog voor elk kind achter de sporter. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
  • Blijf een langdurig geblesseerde bij de training betrekken.
  • Bespreek een actieplan voor gekwetsten.

 

BESTUURDERS

 

 • TRAINING
 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

 

 • BELEID
  • Als bestuurder ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club, bv. dmv. een jeugdcommissie, een trainersvergadering… .
  • Pas de visie van uw club aan aan uw sporters. De sporters komen op de eerste plaats.
  • Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie.
  • Distribueer de VAL‐gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, sporters, juryleden, ouders en sponsors.
  • Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden aan te leren.
  • Als bestuurder ben je verantwoordelijk om ook sporters die niet aan competitie doen op te vangen in uw sportclub.
  • Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij sporters, trainers, ouders, juryleden en bestuurders terecht kunnen met interne problemen.

 

 • MATERIAAL

 

 • Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren. Geef aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden.
 • Geef aan dat leden geen dingen van een ander wegnemen zonder dat te vragen, anders is het stelen.

 

MEDEWERKERS

 

 • ATTITUDE

 

 • Ga gepast en met de nodige ernst om met de vragen en opdrachten die u door de club gevraagd en opgelegd werden.
 • Voer die taken uit waarvoor je je geëngageerd hebt, met de nodige aandacht voor de gangbare regels en met de nodige aandacht voor de veiligheid van de sporters, juryleden en andere clubleden.

 

REFEREES/ UMPIRES

 

 • ATTITUDE
  • Ga gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en sporters.
  • Ga niet in op provocerend gedrag. Bespreek na de wedstrijd eventuele bemerkingen.
  • Geef steeds blijk van sportief gedrag.
  • Wees gul met complimenten.
  • Stimuleer fairplay en wees zelf fair.

 

 • WEDSTRIJDEN
  • ‘Speel’ met de toepassing van de reglementen naar gelang de leeftijd van de atleten.
  • Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in de wedstrijd niet verloren gaat door te strenge of ongepaste beoordelingen.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het beoordelen van een wedstrijd.
  • Formuleer, indien nodig, voorstellen ter verandering van de reglementering bij de commissie sportreglementen van de federatie.

 

OUDERS

 

 • ATTITUDE
  • Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet.
  • Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in de eerste plaats jouw kind, pas daarna sporter.
  • Moedig je kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode).
  • Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.
  • Elk kind is welkom bij deze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere jongeren.
  • Een gesprek werkt, een verwijt niet.
  • Aan één trainer heeft je kind ruimschoots voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker: ouders oordelen niet, ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed wat hij/zij moet doen.

 

 • TRAINING
  • Jouw kind moet op tijd op training zijn, help daar ook aan mee.
  • Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.
  • Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
  • De trainer is geen helderziende: durf op een gepaste manier te zeggen wat je denkt en voelt. Vertel je trainer bijvoorbeeld wanneer iets werkt voor jou, hij zal er positief op reageren. Maak ook (beleefd) duidelijk wanneer de trainer iets zegt of doet waarbij je je onprettig voelt.
  • Na de training moeten de kinderen afgehaald worden in de zaal.

 

 • WEDSTRIJD
  • Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen ook plezier maken. Toon als ouder ook een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.
  • Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.
  • Val een jurylid nooit in het openbaar aan en trek de integriteit van de juryleden niet in twijfel.
  • Check wat je kind leuk vindt aan je reacties na de wedstrijd.

 

 • MATERIAAL
  • Spreek jouw kind aan als het respectloos omgaat met het materiaal, teamgenoten of anderen.

 

 • GEZONDHEID
  • Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.
  • Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier eventueel over met de trainer, hij is de expert.

 

SUPPORTERS

 

 • ATTITUDE
  • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of juryleden.
  • Veroordeel elk gebruik van geweld.
  • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Laat geen rommel achter!
  • Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een fair gedrag.

 

 • WEDSTRIJD
  • Geef applaus bij een goede prestatie van zowel uw eigen kind, als van andere kinderen.
  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
  • Respecteer de beslissing van de juryleden.
  • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel‐/wedstrijdbepalingen te houden.